Regulamin portalu www.ikod.eu
Internetowy Katalog Ogłoszeń Drobnych

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług portalu ogłoszeń www.ikod.eu zwanego dalej portalem.
 2. Usługi na tym portalu dostarczane są przez Imbir AB (Ikod), orgnr 559257-5954
 3. Na portalu świadczone są użytkownikom portalu (“Użytkownik”) następujące usługi:
  wyszukiwarka
  usługa przesyłania wiadomości
  usługa umieszczania ogłoszeń
  Korzystając z usług akceptujesz niniejsze warunki i zgadzasz się ich przestrzegać.

 

 1. Na portalu umieszczane są ogłoszenia użytkowników portalu. Za pośrednictwem portalu nie dochodzi do zawarcia umowy, a właściciel portalu nie jest tutaj stroną. Portal nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników a udostępnia jedynie narzędzia i środki techniczne pozwalające na skojarzenie ze sobą potencjalnych stron przyszłej umowy. Portal nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze jak i nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z portalu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.

 

 1. W celu zapewnienia dostępu do usług na portalu ogłoszeniowym zbieramy i przetwarzamy pewne dane osobowe o użytkownikach portalu. W naszej polityce prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz jakie masz prawa, na przykład w zakresie dostępu do Twoich danych osobowych.

 

 1. Zastosowanie mają przepisy prawa szwedzkiego. Portal może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.

 

 1. Użytkownik portalu jest osobiście odpowiedzialny za treść ogłoszenia. Niedozwolona jest publikacja ogłoszeń, które łamią regulamin portalu, nie dotyczą podanych kategorii ogłoszeń, reklamują serwis konkurencyjny, sprzecznych z charakterem portalu.

 

 1. Usługa ogłoszenia jest dostarczona w momencie gdy ogłoszenie zostało zaakceptowane i opublikowane na portalu. Czas publikacji ogłoszenia liczony jest od daty jego zatwierdzenia i opublikowania i zależy od wykupionej usługi. Czas publikacji ogłoszenia może być inny i zależeć od np. kampanii reklamowych portalu. Użytkownik może usunąć swój anons wcześniej, np. gdy stanie się on już nieaktualny.

 

 1. Ogłoszenia mogą być publikowane jedynie w języku polskim.

 

 1. Użytkownikami serwisu mogą być jedynie osoby, które ukończyły 18 lat lub mają zgodę swoich opiekunów prawnych.
  Jeśli użytkownik portalu działa w imieniu firmy, zapewnia jednocześnie, że ma prawo reprezentować firmę.

 

 1. Portal zastrzega sobie prawo do sprawdzania i kontroli ogłoszeń, odmowy ich umieszczania lub usunięcia ogłoszenia w przypadku, gdy jest ono sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub z regulaminem portalu.
  Ogłoszenie zostanie opublikowane po sprawdzeniu przez administratora.
  Ogłoszenie zostanie opublikowane po sprawdzeniu przez administratora najpóźniej 48 godzin od złożenia zamówienia.

 

 1. W przypadku odmowy umieszczenia ogłoszenia użytkownik otrzyma zwrot środków. Nadużycie, manipulacja lub korzystanie z portalu ogłoszeniowego z naruszeniem zasad nie daje prawa do zwrotu pieniędzy ani odszkodowania i oznacza, że ​​wszelkie roszczenia zostaną uznane za nieważne.
  Portal skontaktuje się wówczas niezwłocznie z użytkownikiem drogą mejlową lub w inny możliwy sposób.

 

 1. Użytkownik portalu zapewnia, że umieszczane przez niego na tym portalu treści (np. zdjęcia, filmy, ogłoszenia) są jego własnością i użytkownik ma prawo nimi dysponować.
  Użytkownik portalu gwarantuje, że wygenerowane przez niego treści nie zawierają materiałów chronionych własnością intelektualną chronionych przez szwedzkie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich.

 

 1. Umieszczenie ogłoszenia na portalu jest odpłatne.
  Aktualny cennik znajduje się tutaj.
  Ceny podawane są w koronach szwedzkich (SEK) i zawierają podatek Vat / moms (stawka 25 %).

 

 1. Właściciel portalu nie gwarantuje nieprzerwanego ani bezpiecznego dostępu do Usług. Działanie portalu może zostać zakłócone przez szereg czynników pozostających poza kontrolą właściciela portalu. Właściciel portalu nie udziela żadnych gwarancji dotyczących funkcji lub dostępności portalu ani nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane korzystaniem z portalu i jego zawartości.
  W przypadku błędów technicznych mających wpływ na publikację anonsu zwracany jest użytkownikowi co najwyżej koszt usługi publikacji anonsu.

 

 1. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług lub zastąpienia Usług innymi usługami bez podania przyczyny i wcześniejszego informowania o tym. Wówczas zablokowany zostanie dostęp do Usług a użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony m.in. poprzez powiadomienie na zarejestrowany adres e-mail.  Uregulowana przez użytkownika zapłata za usługi, których świadczenia z tego powodu zaprzestano zostanie w takim przypadku zwrócona. 

 

 1. Wraz z umieszczeniem ogłoszenia na portalu użytkownik zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów. Związane jest to z tym, że opublikowanie ogłoszenia na portalu oznacza, że usługa portalu została wykonana. 

 

 1. Niniejszy regulamin może ulegać zmianie. Zmiany w regulaminie będą aktualizowane na tej stronie.

 

 1. Użytkownik, który posiada konto na portalu może przesyłać i otrzymywać wiadomości do innych użytkowników portalu. Usługa przesyłania wiadomości. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo usunięcia lub zatrzymania wiadomości, które naruszają Regulamin lub obowiązujące przepisy i regulacje. Użytkownik, który nie przestrzega zasad może zostać zawieszony.

 

 1. Na portalu obowiązuje zakaz umieszczania ogłoszeń dotyczących nielegalnych towarów, takich jak np. części ludzkie, alkohol, narkotyki, tytoń, leki, broń, paliwa, fałszywe monety i banknoty, nieistniejące produkty.

 2. Warunki płatności: Użytkownicy zawsze widzą całkowitą cenę do zapłaty za usługę (publikację ogłoszenia) podczas składania zamówienia. Żadne inne opłaty nie są dodawane.
  Cena jest w koronach szwedzkich i zawiera 25% podatek moms.
  Płatności należy dokonać w koronach szwedzkich za pośrednictwem Payson lub przelewem bankowym.
  Ogłoszenie publikowane jest po sprawdzeniu przez administratora nie później niż 48 godzin po złożeniu zamówienia.
 3. W reklamacji lub/i jakichkolwiek problemów czy pytań dotyczących serwisu prosimy o niezwłoczny kontakt: ikod.ogloszenia.@gmail.com

 

 

Villkor www.ikod.eu
Internet Småannonser Katalog
(Internetowy Katalog Ogłoszeń Drobnych)

 

 1. Dessa villkor reglerar användning av annonsportalen www.ikod.eu, nedan kallad portalen.

 

 1. Tjänsterna på denna webbplats tillhandahålls av Imbir AB (Ikod), orgnr 559257-5954.

 

 1. Portalen tillhandahåller följande tjänster för portalens användare (“Användare”):
  sökmotor
  meddelandetjänst
  publicering av annonser
  Genom att använda tjänsterna accepterar du dessa villkor och samtycker till att följa dem.

 

 1. På portalen publiceras användares annonser. Inget avtal tecknas via portalen, och ägaren till portalen är inte någon part av avtalet. Portalen medverkar inte i transaktioner som görs av användare, utan tillhandahåller endast verktyg och tekniska medel som gör det möjligt att associera potentiella parter i ett framtida kontrakt med varandra. Portalen kan inte säkerställa att var och en av de inblandade parterna agerar i god tro och inte kan kontrollera användares trovärdighet. Användaren gör därför transaktionen på egen risk.

 

 1. För att ge tillgång till tjänster på portalen samlar vi in ​​och behandlar viss personlig information om användare. I vår integritetspolicy hittar du information om vilken information vi samlar in, hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, till exempel när det gäller tillgång till dina personuppgifter.

 

 1. Vi tillämpar svensk lag. Portalen får endast användas för ändamål som är förenliga med denna lag.

 

 1. Användaren är personligt ansvarig för annonsens innehåll. Det är förbjudet att publicera annonser som bryter mot portalens villkor, passar inte de angivna kategorierna av annonser, gör reklam för portalens konkurrenter och som strider mot portalens natur.

 

 1. Portalens tjänst anses fullgjord när annonsen har godkänts och publicerats på portalen. Tiden för publicering av en annons räknas från datumet för dess godkännande och publicering och beror på den köpta tjänsten. Tiden för annonsering kan bli annan och bero på tex. portalens olika kampanjer. Användaren kan ta bort sin annons tidigare, t.ex. när den inte längre blir aktuell.

 

 1. Annonser som publiceras kan vara endast på polska.

 

 1. Användare får endast vara personer som är 18 år eller äldre eller har målsmans samtycke.
  Om användare agerar på företagets vägnar, intygar han\hon också till att han\hon har rätt att företräda företaget.

 

 1. Portalen förbehåller sig rätten att kontrollera annonser, vägra att publicera dem eller ta bort en annons om den strider mot tillämplig lag eller villkor.
  Annonsen publiceras efter granskning av administratören.
  Annonsen publiceras efter granskning av administratören senast 48 timmar efter beställningen.

 

 1. Vid vägran att placera en annons får användaren återbetalning. Missbruk, manipulation eller användning av portalen i strid med reglerna ger dig inte rätt till återbetalning och gör att att alla anspråk blir ogiltiga.
  Då kommer portalen att kontakta användaren omedelbart via e-post eller på annat möjligt sätt.

 

 1. Användare garanterar att innehållet som publiceras av honom\henne på portalen (t.ex. foton, filmer, texter) är användarens egendom och att användaren har rätt att använda dem.
  Användaren garanterar att innehållet som genereras av honom\henne inte innehåller material som skyddas av immateriell rätt enligt svensk och internationell lag och att innehållet bryter inte mot tredje parts goda namn.

 

 1. Vi tar betalt för publicering av annonser.
  Den aktuella prislistan finns
  här.
  Priser är i svenska kronor (SEK) och inklusive moms (25%).

 

 1. Portalens ägare garanterar inte oavbruten eller säker åtkomst till tjänsterna. Driften av portalen kan störas av ett antal faktorer som portalens ägare inte kan kontrollera. Portalens ägare ger inga garantier avseende portalens funktionalitet eller tillgänglighet och är inte ansvarig för några skador som direkt eller indirekt orsakas av användningen av portalen och dess innehåll.
  Vid tekniska fel som påverkar annonseringen ersätts högst annonskostnaden.

 

 1. Portalens ägare förbehåller sig rätten att avbryta tillhandahållandet av tjänsterna eller ersätta tjänsterna med andra tjänster utan att ange skäl och informera om det i förväg. Då kommer åtkomst till tjänsterna att blockeras. Användaren informeras om detta bland annat genom den registrerade e-postadressen. Användarens betalningar för tjänster som har avbrutits av denna anledning kommer att ersättas i detta fall.

 

 1. Om annons på portalen publicerats, avstår användaren från ångerrätten. Detta beror på att publicering av en annons på portalen innebär att tjänsten har fullgjorts omedelbart.
  Detta innebär att  14 dagars ångerrätt kan utnyttjas bara innan annonsen publicerats.

 

 1. Dessa villkor kan ändras. Ändringar av villkor kommer att uppdateras på denna sida.

 

 1. Användare som har ett konto på portalen får skicka och ta emot meddelanden från andra användare. Portalens ägare förbehåller sig rätten att ta bort eller stoppa meddelanden som bryter mot villkor eller tillämpliga lagar och regler. En användare som inte följer reglerna kan stängts av.

 

 1. Det är förbjudet att placera annonser på portalen som avser olagliga varor, såsom exempelvis kroppsdelar, alkohol, droger, tobak, läkemedel, vapen, förfalskade mynt och sedlar.

 2. Betalningsvillkor:Användare ser alltid det sammanlagda priset att betala för tjänsten (publicering av annons) vid beställning. Inga andra avgifter tillkommer.
  Pris är i svenska kronor och inklusive 25% moms. Betalning ska ske via Payson eller överföring i svenska kronor. Annonsen publiceras efter granskning av administratören senast 48 timmar efter beställningen.
 3. Vid reklamation, problem eller frågor angående webbplatsen, vänligen kontakta så snart som möjligt: ikod.ogloszenia@ gmail.com.

 

Koszyk
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0